Jeffrey, Thomas E., Thomas A. Edison Papers, United States